• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร

- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร