• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เขียนโดย Super User 1490
แหล่งท่องเที่ยวของตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 258
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เขียนโดย Super User 1197
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เขียนโดย Super User 888
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เขียนโดย Super User 354
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 987
แผนดำเนินงาน เขียนโดย Super User 1079
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (LSEP) เขียนโดย Super User 3328
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย Super User 977
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เขียนโดย Super User 1141