• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 

                                                                   

คู่มือสำหรับประชาชน

    ประกาศคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดรายละเอียด

    การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในสาธารณะ  ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การรับชำระภาษีป้าย   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา    ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21    ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22     ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การแจ้งขุดดิน   ดาวน์โหลดรายละเอียด

     การแจ้งถมดิน   ดาวน์โหลดรายละเอียด