• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ภารกิจหลัก      

 

๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

               ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

               ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา

              ๗.   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ภารกิจรอง      

 

๑.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

                ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

                ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

               ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน