• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ภารกิจหลัก      

 

๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

               ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

               ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา

              ๗.   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ภารกิจรอง      

 

๑.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

                ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

                ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

               ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน