• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ภารกิจหลัก      

 

๑.   ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน

                ๒.   ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                ๓.   ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

               ๔.   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               ๕.   ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

               ๖.   ด้านการส่งเสริมการศึกษา

              ๗.   ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

ภารกิจรอง      

 

๑.   การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี

                ๒.   การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ

                ๓.   การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร

               ๔.   ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน