• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารการจัดการ

  ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารการจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

              รายการควมคุมและตรวจสอบภายใน

               ข้อมูลด้าน Competency ของทุกตำแหน่ง

               แบบประเมินพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง

               แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัตรงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน

               รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

               ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

                 การเขียนทะเบียนประวัติ

               คู่มือการปฏิบัติงาน องค์กรปกครองส่วนท้อง