• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กระบวนงาน อบต.

  ♦ กระบวนงานการขอคืนภาษี                                                 

  ♦ กระบวนงานการขอใช้น้ำประปา อบต.เกาะสะท้อน 

  ♦ กระบวนงานการขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน        

  ♦ กระบวนงานการขอสนันสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด                              

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้าง 

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตจำหน่ายอาหารในที่หรือสถานที่สะสมอาหาร   

  ♦ กระบวนงานการแจ้งขุดดิน    

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    

  ♦ กระบวนงานการช่วยเหลือสาธารณภัย  

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    

  ♦ กระบวนงานการดัดแปลงอาคาร  

  ♦ กระบวนงานการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในสาธารณะ  

  ♦ กระบวนงานการแจ้งถมดิน   

  ♦ กระบวนงานการรื้อถอนอาคาร    

  ♦ กระบวนงานจดพาณิชย์ (เปลี่ยนรายการจดทะเบียน) กรณีบุคคลธรรมดา 

  ♦ กระบวนงานจดพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   

  ♦ กระบวนงานจดพาณิชย์   

  ♦ กระบวนงานช่วยเหลือประชาชน    

  ♦ กระบวนงานชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

  ♦ กระบวนงานชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

  ♦ กระบวนงานชำระภาษีป้าย 

  ♦ กระบวนงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

  ♦ กระบวนงานร้องเรียนทุกข์ 

  กระบวนงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  

   ♦ กระบวนงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

  ♦ กระบวนงานการบริการขอข้อมูลข่าวสาร