• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ          ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  ดาวน์โหลดเอกสาร 

มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม  ดาวน์โหลดเอกสาร

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ  ดาวน์โหลดเอกสาร