• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

สมาชิกสภา อบต.

นายมูฮามะ   เล็งฮะ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

นางมีด๊ะ   หะยีบากา

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

จ่าสิบตำรวจศักดิ์นรินทร์   ศรีฉ่ำ

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

                           

   นายไซมิง   นิกาเร็ง                         นายมาหามะมิง   เจ๊ะเร๊ะ          นายมานพ   จันทร์เพ

         สมาชิสภา อบต. ม.1                           สมาชิสภา อบต. ม.2                 สมาชิสภา อบต. ม.2                  

                                                    

                 นางสาวยามีละ   กะโด               นายโมหัมมัดดะวี   เจะและ               นายมะรอเย๊ะ   สนิ                  

                       สมาชิสภา อบต. ม.3                        สมาชิสภา อบต. ม.4                       สมาชิสภา อบต. ม.4                      

                                    

 นายซือบุรี   สะแต                            นายเจ๊ะมะ   บูกุ๊                            นายซามูเด็ง   ดาเลง

               สมาชิสภา อบต. ม.5                             สมาชิสภา อบต. ม.5                        สมาชิสภา อบต. ม.6             

 

                                                      

          นายอิบรัม   อาแวกือจิ                         นายสะมะแอ   กูโน                     นายอาหามะ   เจ๊ะอีซอ  

                สมาชิสภา อบต. ม.6                               สมาชิสภา อบต.                         สมาชิสภา อบต. ม.7           

                         

     นายนิรอสาลี   สาอิ                           นายยูฮารี   อาแว

                                           สมาชิสภา อบต. ม.8                            สมาชิสภา อบต. ม.8                                     

                                                  

             นายมนัส   เราะแลบา                      นายแซมสุรี   ดารอเฮง    

         สมาชิสภา อบต. ม.9                       สมาชิสภา อบต. ม.9