• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

สภาพและข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต และสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน   ตั้งอยู่ หมู่ที่  2ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ   จังหวัดนราธิวาส  ก่อตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2537วันที่ 16ธันวาคม  2539

1.2  เนื้อที่ และอาณาเขต

            องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ  7,131.25 ไร่  (11.410  ตารางกิโลเมตร  )เป็นพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ     5,295  ไร่   (ตารางกิโลเมตร)

ที่อยู่อาศัย    1,836,25 (ตารางกิโลเมตร)

โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับเขตตำบลเจ๊ะเห     อำเภอตากใบ        จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้                      ติดต่อกับเขต ตำบลโฆษิต   อำเภอตากใบ        จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับเขตตำบลพร่อน    อำเภอตากใบ        จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลปังกาลังกูโบ อำเภอตุมปัตรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ภาพที่ ๑ แสดงแผนที่ตั้งและอาณาเขตตำบลเกาะสะท้อน

 

2.1.3ภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลเกาะสะท้อน ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ มีแม่น้ำล้อมรอบ และบางส่วนเป็นที่ดอนคล้ายลูกคลื่น

 2.1.4  ประชากร

ตำบลเกาะสะท้อนมีจำนวนประชากรประมาณ 10,356คน แยกเป็นชาย 5,094 คน เป็นหญิง 5,262 คน (ที่มา งานทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดือน กุมภาพันธ์  2557)

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

รวม

ชาย

หญิง

หมู่ที่ 1  บ้านปูยู 

423

481

904

หมู่ที่ 2บ้านเกาะสะท้อน

380

378

758

หมู่ที่ 3บ้านศรีพงัน

626

630

1,256

หมู่ที่ 4บ้านตะเหลี่ยง

627

655

1,282

หมู่ที่ 5บ้านโคกกะเปาะ

839

947

1,786

หมู่ที่ 6บ้านสันติสุข

598

597

1,195

หมู่ที่ 7บ้านจาแบปะ

611

602

1,213

หมู่ที่ 8บ้านราญอ

509

494

1,003

หมู่ที่ 9บ้านชุมบก

481

478

959

รวม

5,094

4,988

10,356

 

ที่มา(ข้อมูล จปฐ.ปี 2561

 

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

ตามทะเบียนราษฎร์

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง*

หมู่ที่ 1  บ้านปูยู 

17

173

หมู่ที่ 2บ้านเกาะสะท้อน

159

152

หมู่ที่ 3บ้านศรีพงัน

228

218

หมู่ที่ 4บ้านตะเหลี่ยง

201

229

หมู่ที่ 5บ้านโคกกะเปาะ

259

273

หมู่ที่ 6บ้านสันติสุข

175

194

หมู่ที่ 7บ้านจาแบปะ

173

186

หมู่ที่ 8บ้านราญอ

170

187

หมู่ที่ 9บ้านชุมบก

166

173

รวม

1,701

1,785

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  สภาพทางเศรษฐกิจ

2.2.1           อาชีพ

                                ประเภทอาชีพ

เพศ

ชาย

หญิง

รวม(คน)

เกษตรกรรม-ทำนา

เกษตรกรรม-ทำไร่

เกษตรกรรม-ทำสวน

เกษตรกรรม-ประมง

เกษตรกรรม-ปศุสัตว์

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

พนักงานบริษัท

รับจ้างทั่วไป

ค้าขาย

ธุรกิจส่วนตัว

อาชีพอื่นๆ (นอกเหนือที่กล่าวแล้ว)

กำลังศึกษา

ไม่มีอาชีพ

526

3

19

38

2

43

3

6

1,812

170

24

24

1,170

202

615

1

10

1

9

65

2

6

1,571

245

13

36

1,258

240

1,141

4

29

39

11

108

5

12

3,383

415

37

60

2,428

442

รวม

3,880

3,761

8,144

หมายเหตุ:แหล่งข้อมูล ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล ปี 2556

  

 

2.2.2. รายได้

รายได้เฉลี่ยต่อไปของประชากร ตาม จปฐ ปี 2556

พื้นที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนคน

แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี)

รายได้ครัวเรือน

เฉลี่ย(บาท/ปี)

รายได้บุคคลเฉลี่ย(บาท/ปี)

อาชีพหลัก

อาชีพรอง

รายได้อื่น

ปลูก เลี้ยง หาเอง

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

150

124

117

178

216

133

173

143

155

753

575

617

1,070

1,324

753

1,019

850

680

174,540

128,041

145,650

108,135

161,454

141,158

188,125

173,181

144,359

33,147

28,747

49,145

63,478

53,396

33,752

123,676

34,619

4,351

7,007

10,002

13,889

30,983

26,231

10,451

6,098

3,196

6,218

30,170

18,051

23,812

37,360

35,166

22,962

2,698

19,358

14,029

244,863

184,840

232,496

239,955

276,247

208,323

320,598

230,354

168,957

48,778

39,861

44,088

39,918

45,068

36,795

54,429

38,754

38,512

ทุกพื้นที่

1,389

7,641

152,398

49,409

13,652

23,225

238,684

43,389

   

 2.2.3 รายจ่าย

รายจ่ายเฉลี่ยต่อปีของประชากร ตาม จปฐ. ปี  2556

พื้นที่

จำนวนครัวเรือน

จำนวนคน

แหล่งรายจ่ายครัวเรือนเฉลี่ย(บาท/ปี)

รายจ่ายครัวเรือน

เฉลี่ย(บาท/ปี)

รายจ่ายบุคคลเฉลี่ย(บาท/ปี)

ต้นทุนการผลิต

อุปโภคบริโภคที่จำเป็น

อุปโภคบริโภคที่ไม่จำเป็น

ชำระหนี้สิ้น

หมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖

หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๘

หมู่ที่ ๙

150

124

117

178

216

133

173

143

155

753

575

617

1,070

1,324

753

1,019

850

680

17,714

19,243

7,425

29,921

20,694

11,545

12,421

11,773

5,776

117,880

66,974

100,838

75,820

158,662

104,278

155,090

125,146

73,736

43,280

23,101

69,316

24,801

45,640

20,459

11,674

19,005

48,085

 

1,105

2,631

-

9,708

824

1,979

6,742

1,290

2,079

179,979

111,950

177,579

140,250

225,821

138,261

185,927

157,213

129,677

35,852

24,142

33,674

23,331

36,841

24,421

31,566

26,449

29,559

ทุกพื้นที่

1,389

7,641

15,818

112,006

33,586

3,120

164,530

29,909

 

2.3.  สภาพทางสังคม

2.3.1           การศึกษา

1) การศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน  2 แห่ง ได้แก่

                -  โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนผู้อำนวยการโรงเรียน            นายประสิทธิ         วิจิตรโสภา

                -  โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง      ผู้อำนวยการโรงเรียน           นายอรัญ                มะแซ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน  2 แห่ง   ได้แก่

                -  โรงเรียนบ้านศรีพงัน          ผู้อำนวยการโรงเรียน           นางสาวลัดดาวัณย์    มางัดสาเระ

                -  โรงเรียนบ้านปูยู –ว่าง-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จำนวน  2 แห่ง   ได้แก่

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสะท้อน

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราญอ

โรงเรียนศูนย์การศึกษาประจำมัสยิด(ตาดีกา)  จำนวน  5แห่งได้แก่

-       ตาดีกาอามานี บ้านปูยู                  ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ นายสะตอปา       เล็งฮะ

-       ตาดีกานูรุลริดวัน บ้านศรีพงัน       ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ นายอาแวมะ   เมาะบากอ

-       ตาดีกาตาลียัน บ้านตะเหลี่ยง       ประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ นายนิมะ     มะตาเอ

-       ตาดีกาดารุลฟัลละห์ บ้านโคกกะเปาะประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ นายอุสมาน  มีสา

-   ตาดีกานูร์อิสลาม บ้านชุมบกประธานคณะกรรมการศูนย์ฯ  นายตาแย   เราะแลบา

2.3.2            สถาบันและองค์กรทางการศึกษา

1.        วัด          1   แห่ง

                                       วัดเกษมประทีป หมู่ที่ 2ตำบลเกาะสะท้อน

2.        มัสยิด    จำนวน 6แห่ง

2.1 มัสยิดตาลียัน(บ้านตะเหลี่ยง)

นายนิมะ มะตาเอ                  อิหม่าม

นายนายมะยูกี      อาแว                      คอเต็บ

นายต่วนสือแม      มะเซ็ง                     บิหลั่น

2.2    มัสยิดดารุลฟัลละห์ (บ้านโคกกะเปาะ)

นายอุสมาน           มีสา                        อิหม่าม

นายรอนิง               บูกุ                          คอเต็บ

นายอีดือเระ           ฮะ                           บิหลั่น

2.3    มัสยิดนูรุลริดวัน(บ้านศรีพงัน)

นายอาแวมะ          เมาะบากอ             อิหม่าม

นายอาซิ                                                 คอเต็บ

นายอูเซ็ง                มูซอ                        บิหลั่น

2.4    มัสยิดนูร์อิสลาม(บ้านชุมบก)

นายมะตาเย          เราะแลมา              อิหม่าม

นายอาเซ็ง              มะดอราแม            คอเต็บ

นายเจ๊ะมูซอ           เจ๊ะฮะ                     บิหลั่น

2.5 มัสยิดอามานี(บ้านปูยู)

นายสะตอปา         เล็งฮะ                     อิหม่าม

นายอับดุลรอศะ    เส๊าะเล๊าะ               คอเต็บ

นายเจ๊ะอีซอ           เล็งฮะ                     บิหลั่น

2.6              มัสยิดตาอาวานู(บ้านชุมบก)      

นายยะโก๊ะ             นิกาเร็ง                   อิหม่าม

นายสีฮามูเด็ง        เตะแม                     คอเต็บ

นายรอมลี              ดือเร๊ะ                     บิหลั่น

 

3.  บาราเซาะห์      จำนวน 20  แห่ง

 

2.3.4สาธารณสุข

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มี   2  แห่ง  ได้แก่

                            1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลเกาะสะท้อน   รับผิดชอบ  2 หมู่บ้านคือ บ้านเกาะสะท้อน บ้านศรีพงัน บ้านชุมบก บ้านโคกกะเปาะ บ้านสันติสุข  รักษาการผู้อำนวยการ รพ.สต. นายอร่าม  อามีเราะ

2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตะเหลี่ยง         รับผิดชอบ 4หมู่บ้านคือ บ้านปูยู บ้านจาแบปะบ้านตะเหลี่ยง บ้านราญอ   ผู้อำนวยการ รพ.สต. นางละมัย          ยูโซะ

   2.3.5 ด้านสวัสดิการสังคม

  การให้การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ในเขตตำบลเกาะสะท้อน พ.ศ. 2557

ประเภท

จำนวนผู้ได้รับช่วยเหลือ(ราย)

จำนวนเงินที่ได้รับ(บาท)

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

762

3,104,400 (เม.ย-ก.ย)

เงินเบี้ยยังชีพคนพิการ

128

401,000  (เม.ย-ก.ย)

เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

2

6,000

รวม

892

3,511,400

ตาราง  แสดงจำนวนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปี 2557 (ประจำเดือน พ.ค. 57)

หมู่ที่

1

2

3

4

5

6

7

8

9

รวม

ผู้สูงอายุ

66

87

89

91

111

76

89

72

68

749

คนพิการ

14

15

14

10

20

14

12

15

12

126

ผู้ป่วยเอดส์

-

-

-

-

-

1

-

-

1

2

รวม

80

102

103

101

131

91

101

87

81

877

2.3.6ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                  รายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร)ตำบลเกาะสะท้อน

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

หมู่ที่

 
 

1

นายมูฮามะ  เล็งฮะ

1

 

2

นายซาการียา  เง๊าะมะ

1

 

3

นายมามะอาลือปัน   อาแว

2

 

4

นายฮากีมี     ยามา

2

 

5

นายอัมราม  เราะแลบา

3

 

6

นายยา       หะยีบากา

3

 

7

นายมะลีเด็ง    เมาะบากอ

3

 

8

นายอะเซ็ง      ปะดอมะ

4

 

9

นายมะนุวา      สะแต

5

 

10

นายมะนาวี     นิเฮง

5

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

นายเจ๊ะมะ      แวดอเลาะ

5

12

นายอานูวา     ดอสะ

5

13

นายอาหะมะไฟซาล     ดาเลง

6

14

นายอาสือมิง          ดาเล็ง

6

15

นายลูกือมัน           ลี

7

16

นายเฟนดียา        มะนอ

9

17

นายมะสือกรียา         มะนอ

9

18

นายเฟาซี          เต๊ะแม

9

19

นายมุสลิมยา            มะนอ

9

20

นายอับดุลเล๊าะ                  นิเฮง

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่ออาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน/OTOSของ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

 

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

ตำแหน่ง

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

นายซูรือกีฟลี   ดอสะ

นายมูหามะรอปี   ยูนุ๊

นายมะรอโซ  แวสตาปอ

นายมะอารารี   เว๊าะ

นายมุคตา   เจ๊ะโซ๊ะ

นายมะยูไวนี     อาแว

นายเจ๊ะรอฮิง  อีซอเม๊าะ

นายมะนาวี   ลี

นายซือบุรี   สะแต

นายการียา   เล๊าะนิ

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

ทีมกู้ภัย

42  หมู่ที่ 6  ตำบลเกาะสะท้อน

56  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะสะท้อน

83  หมู่ที่ 9  ตำบลเกาะสะท้อน

20  หมู่ที่ 9  ตำบลเกาะสะท้อน

46  หมู่ที่ 6  ตำบลเกาะสะท้อน

36  หมู่ที่ 8  ตำบลเกาะสะท้อน

95  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะสะท้อน

105  หมู่ที่ 7  ตำบลเกาะสะท้อน

96/1  หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะสะท้อน

55  หมู่ที่ 1  ตำบลเกาะสะท้อน

0862897975

0899765384

0810935420

-

-

0872851036

-

-

0812767069

-

2.4 การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

2.4.1การคมนาคม

1.    การคมนาคมของตำบลเกาะสะท้อน เป็นการคมนาคมทางบกโดยรถยนต์ มีถนนลาดย่างแยกออกจากทางหลวงจังหวัด ๔๐๕๗ (อำเภอตากใบ-สุไหงโก-ลก) แยกที่หมู่ที่ ๓ ตำบลพร่อน ติดต่อได้ทุกหมู่บ้านในตำบลเกาะสะท้อน

2.    การคมนาคมภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง มีถนนสายหลักคือ ถนนลาดยาง เริ่มจากที่แยกจากทางหลวงจังหวัด 4047 สามารถติดต่อได้ทุกหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงและสามารถใช้ค้นกั้นน้ำของกรมชลประทานที่ล้อมรอบตำบลเกาะสะท้อนติดต่อภายในตำบลและตำบลโฆษิต

                      ถนนลาดยาง                   จำนวน  5  สาย                      ระยะทาง                27.900  กิโลเมตร

                      ถนน     คสล.                    จำนวน  48  สาย   ระยะทาง                19.748  กิโลเมตร

                      ถนนลูกรัง                         จำนวน  15สาย                    ระยะทาง                18.869  กิโลเมตร

                      ถนนหินคลุก                     จำนวน  3   สาย                     ระยะทาง                7.850    กิโลเมตร

                     รวมถนนทุกเส้นทางที่อยู่ในพื้นที่ อบต. เกาะสะท้อน จำนวน  70.725  กิโลเมตร

2.5 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                        -   แม่น้ำบางนรา   ไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,8,7,4

                        -   แม่น้ำโก-ลก     ไหลผ่าน  หมู่ที่ 3,4

                        -   คลองปูยู         ไหลผ่าน  หมู่ที่ 1,9,2,3

2.6 สภาพการเมือง การบริหาร

             องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน แบ่งเขตการปกครองเป็น  9  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่  ๑   บ้านปูยู                                  ผู้นำชุมชน              นายอิสะมะแอ       เล็งฮะ

หมู่ที่  ๒   บ้านเกาะสะท้อน                  ผู้นำชุมชน              นายมาหามะสกรี  ลาเต๊ะ

หมู่ที่  ๓   บ้านศรีพะงัน                         ผู้นำชุมชน              นางสาวยูรีซา        หะยีบากา

หมู่ที่  ๔   บ้านตะเหลี่ยง                        ผู้นำชุมชน              นางอีซ๊ะ                  เจ๊ะสะแลแม

หมู่ที่  ๕   บ้านโคกกะเปาะ                   ผู้นำชุมชน              นายมะรีเป็ง           นิเฮง

หมู่ที่  ๖   บ้านสันติสุข                           ผู้นำชุมชน              นายอาแซ               ดาเล็ง

หมู่ที่  ๗   บ้านจาแบป๊ะ                         ผู้นำชุมชน              นายมานาวี            ลี

หมู่ที่  ๘   บ้านราญอ                             ผู้นำชุมชน              นายนิอารง             ต่วนสะแลแม

หมู่ที่  ๙   บ้านชุมบก                             ผู้นำชุมชน              นายกูมะ กุสุหลง

 

2.7  การบริหารงบประมาณ

   แสดงรายรับของ อบต. ปี 2555-2556

รายรับ

รายรับจริง

ปี 2557

ปี 2556

รายได้จัดเก็บ

 หมวดภาษีอากร

33,979.20

33,282.11

 หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต

2,306.23

55,056.80

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

419,125.62

489,912.24

 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

140,204.07

121,450.00

 รวมรายได้จัดเก็บ

595,615.12

699,701.15

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หมวดภาษีจัดสรร

13,443,172.96

17,938,362.77

รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรร

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,443,172.96

17,938,362.77

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

21,017,762.00

17,850,969.00

 หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

11,259,977.00

21,088,032.50

รวมเงินรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

32,277,739.00

38,939,001.50

รวม

46,316,527.08

57,577,065.42

 

ตารางที่  แสดงรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2555-2556

 

งบ

รายจ่ายจริง

ปี 2555

ปี 2556

จ่ายจากงบประมาณ

 

 

งบกลาง

587,435

901,332

งบบุคลากร(หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว

6,962,623

7,387,684,50

งบดำเนินการ (หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ และหมวดสาธารณูปโภค

8,740,825.59

11,155,594.66

งบลงทุน(หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

3,164,997.01

1,798,611

งบรายจ่ายอื่น(หมวดรายจ่ายอื่น)

-

-

งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)

16,120,223.74

26,250,998.53

รวมรายจ่าย

35,576,104.34

47,494,220.97