• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 5ส คือ แนวทางที่ใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้ดีขึ้นซึ่งได้แก่
  สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการ และขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
   สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงานให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใช้งานและปลอดภัย
   สะอาด คือ การทำความสะอาด (ปัด กวาด เช็ด ถู) อุปกรณ์ และ สถานที่ทำงาน
   สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดี ตลอดไป
   สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัย ในการปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
Comments ()

 

 

 

 

 

 

Comments ()

กระบวนงาน อบต.

  ♦ กระบวนงานการขอคืนภาษี                                                 

  ♦ กระบวนงานการขอใช้น้ำประปา อบต.เกาะสะท้อน 

  ♦ กระบวนงานการขอลดค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดิน        

  ♦ กระบวนงานการขอสนันสนุนน้ำอุปโภค บริโภค 

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตจัดตั้งตลาด                              

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตก่อสร้าง 

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตจำหน่ายอาหารในที่หรือสถานที่สะสมอาหาร   

  ♦ กระบวนงานการแจ้งขุดดิน    

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ    

  ♦ กระบวนงานการช่วยเหลือสาธารณภัย  

  ♦ กระบวนงานการขออนุญาตประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    

  ♦ กระบวนงานการดัดแปลงอาคาร  

  ♦ กระบวนงานการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในสาธารณะ  

  ♦ กระบวนงานการแจ้งถมดิน   

  ♦ กระบวนงานการรื้อถอนอาคาร    

  ♦ กระบวนงานจดพาณิชย์ (เปลี่ยนรายการจดทะเบียน) กรณีบุคคลธรรมดา 

  ♦ กระบวนงานจดพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา   

  ♦ กระบวนงานจดพาณิชย์   

  ♦ กระบวนงานช่วยเหลือประชาชน    

  ♦ กระบวนงานชำระภาษีบำรุงท้องที่ 

  ♦ กระบวนงานชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

  ♦ กระบวนงานชำระภาษีป้าย 

  ♦ กระบวนงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

  ♦ กระบวนงานร้องเรียนทุกข์ 

  กระบวนงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  

   ♦ กระบวนงานลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ 

  ♦ กระบวนงานการบริการขอข้อมูลข่าวสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments ()

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523 ดาวน์โหลดเอกสาร

พรบ บริหารงานบุคคล 2542 ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 82560 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments ()

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

    ♦ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

     ♦ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  

Comments ()