• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2561  ดาวน์โหลดเอกสาร

Comments ()

- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

- รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6เดือน  ดาวน์โหลดเอกสาร

- งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

Comments ()

 

 

- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2553  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2557  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 7 (1) - (5)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (1)  ดาวน์โหลดรายละเอียด 

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (2)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (3)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (4)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (5)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (6)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (7)  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) ประกาศ, ประกวดราคา, สอบราคา  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร1  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส่  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 (8) สัญญาอื่น ๆ  ดาวน์โหลดรายละเอียด

-คู่มือการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสาร อบต.เกาะสะท้อน  ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

-  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

โทรศัพท์ 073-545020

หรือที่ E-mail

      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                                                     

                                                                           

 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                         

Comments ()