• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่ 1     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่่ 2     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่ 3     ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

 

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560       ดาวน์โหลดรายละเอียด

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561       ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

Comments ()

-  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน     ดาวน์โหลดรายละเอียด 

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 1     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 2     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 3     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 4     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 5     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 6     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 7     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 8     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 9     ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

- วัดเกษมประทีป (วัดเกาะสะท้อน)

ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2310 มีเนื้อที่ 15 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา มีที่ธรณีสงฆ์ 2 แปลง เนื้อที่ 37 ไร่ 3 งาน ใช้เป็นคลองส่งน้ำคลองชลประทานทั้งหมด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2310 วิสุงคามสีมากว้าง 177 เมตร ยาว 202 เมตร และผูกพัทธสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2320

            

 

- พิพิธภัณฑ์โรงสีข้าวพิกุลทอง

โรงสีข้าวพิกุลทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านปูยู ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เป็นโรงสีข้าวที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ ทรงห่วงใยและมีพระราชประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน จึงมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส ก่อตั้งโรงสีข้าวขนาดเล็กกำลังการผลิต 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมงขึ้นมา พร้อมธนาคารข้าว โดยโรงสีข้าวสร้างขึ้น

 

      

 

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห)  

ภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) เป็นภาษาพูดของคนในจังหวัดปัตตานี นราธิวาสตลอดไปถึงรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย มีจำนวนผู้พูดประมาณหนึ่งแสนคนเศษ เป็นภาษาที่ใช้ศัพท์และสำเนียงบ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น ชื่อภาษาตากใบ (เจ๊ะเห) น่าจะมาจากการสำรวจของนักภาษาศาสตร์ ที่พบว่าคนส่วนใหญ่ในอำเภอตากใบ พูดภาษาไทย ที่มีศัพท์สำเนียงต่างจากภาษาไทยถิ่นใต้ทั่วไป อำเภอตากใบ ตั้งอยู่ที่ตำบลเจ๊ะเห เป็นอำเภอชายแดนหมู่บ้านเจ๊ะเหกับบ้านตาบา ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยมีแม่น้ำบางนรา เป็นเส้นกั้นอาณาเขต ในสมัยรัชกาลที่ ๖ เรียกอำเภอนี้ว่า อำเภอเจ๊ะเห ตามชื่อตำบล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอตากใบ จนเท่าทุกวันนี้ ชาวบ้านในอำเภอตากใบพูด ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น ภาษาไทยที่ใช้พูดกันนักวิชาการ เรียกว่า “ภาษาตากใบ” ส่วนคนในท้องถิ่นเรียก “ภาษาเจ๊ะเห” มีผู้สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากภาษาสมัยสุโขทัย

 

 ปัจจุบันภาษาเจ๊ะเห ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทย ประเภทภาษาท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และในตำบลเกาะสะท้อนมีการใช้ภาษาเจ๊ะเห ณ หมู่ที่ 2  บ้านเกาะสะท้อน  ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

  

 

Comments ()