• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

-  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่ 1     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่่ 2     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  ส่วนที่ 3     ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

 

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560       ดาวน์โหลดรายละเอียด

- แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561       ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()

 

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

 

 

Comments ()

-  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน     ดาวน์โหลดรายละเอียด 

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 1     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 2     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 3     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 4     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 5     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 6     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 7     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 8     ดาวน์โหลดรายละเอียด

-  แบบสำรวจ หมู่ที่ 9     ดาวน์โหลดรายละเอียด

Comments ()