• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

                                                 

                                                           นายมะรีเป็ง   มะสง

                                        ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศานา และวัฒนธรรม

                              

                             นายธีรวุธ มาลีวัด                                  นางสาวนูรีรัก วานิ

                             นักวิชาการศึกษา                              ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล