• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ประวัติความเป็นมา

เกาะสะท้อนจัดตั้งเป็นตำบลประมาณปี พ.ศ.2498 เมื่อประมาณ 250 ปี ล่วงมาแล้ว ได้มีชาวไทยพุทธจากปัตตานีอพยพตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บริเวณซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านปูยูในปัจจุบันนี้และในเวลาใกล้เคียงกันก็มีชาวมุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งจากปัตตานีอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณแห่งเดียวกัน โดยมีชาวมุสลิมกลุ่มหนึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่แล้ว ต่อมาชุมชนแห่งนี้ได้เติบโตขึ้น และกลุ่มชาวพุทธได้ขยับลงไปทางใต้บริเวณบ้านชุมบกและตั้งสร้างวัดเกาะสะท้อน จึงได้ตั้งชื่อว่าเป็นตำบลเกาะสะท้อน