• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการจัดทำแผนประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย Super User 13
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เขียนโดย Super User 38
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เขียนโดย Super User 37
ประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 14
โครงการสัมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" เขียนโดย Super User 141
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาติ เขียนโดย Super User 201
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Super User 157
ประกาศ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เขียนโดย Super User 127
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เขียนโดย Super User 203
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เขียนโดย Super User 141