• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล เขียนโดย Super User 34
โครงการจัดทำแผนประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เขียนโดย Super User 66
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เขียนโดย Super User 82
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เขียนโดย Super User 83
ประกาศ เรื่องประกาศใช้แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 เขียนโดย Super User 39
ประกาศเจตนารมณ์ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน ประจำปี 2562 เขียนโดย Super User 66
โครงการสัมนา "จังหวัดคุณธรรมสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท" เขียนโดย Super User 178
ประกาศ เรื่อง การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาติ เขียนโดย Super User 253
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เขียนโดย Super User 198
ประกาศ เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เขียนโดย Super User 159