• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

 เรื่อง การประเมินผลการจัดบริการสาธารณตามเกณฑ์ชี้วัด

และค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธาารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล

*******************************************