• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)

********************************