วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน จัดประชาคมตำบล

เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)โดยมีนายจีระศักดิ์ เล็งฮะ นายก อบต. ข้าราชการ

พนักงาน สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 1-9

เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.เกาะสะท้อน

หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส