• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เรื่อง โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" เขียนโดย Super User 150
ประกาศ เรื่อง ผลพิจารณาคัดเลือกผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดีเด่นและและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 124
ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เขียนโดย Super User 137
ประกาศ เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เขียนโดย Super User 117
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เขียนโดย Super User 131
ประกาศ เจตจำนงเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ทำงานด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เขียนโดย Super User 76
ประกาศ เรื่องเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย Super User 61
ประกาศ เรื่องขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ "อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก" (อถล.) เขียนโดย Super User 275
รณรงค์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย Super User 112
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เขียนโดย Super User 360