• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขอเชิญชวนบริจาคเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย เขียนโดย Super User 261
ประชาสัมพันธ์ โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 48
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชาคมตำบล เพื่อ พิจารณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2561 เขียนโดย Super User 120
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เขียนโดย Super User 72
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย Super User 142
กิจกรรมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ ของ มนร. เขียนโดย Super User 422
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะสะท้อน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 606
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน เขียนโดย Super User 118
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เขียนโดย Super User 130
ประกาศ เรื่อง โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผุ้มีรายได้น้อย) เขียนโดย Super User 644