• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 แผนการจัดการองค์ความรู้  (KM Action plan)  ดาวน์โหลดเอกสาร

 ♦คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ดาวน์โหลดเอกสาร

 ♦การรักษาราชการแทน - การปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร

 ♦การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร