• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

นโยบายการบริหาร

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีแนวทางดังนี้

1.1 สร้างและบำรุงรักษาถนนทุกสายทั้งเส้นทางสายหลัก สายรองและทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านโดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐานประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

1.2 สร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ำในเขตตำบลเกาะสะท้อน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตตำบลเกาะสะท้อน

1.3 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค – บริโภค

1.4ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมและทั่วถึง

1.5ติดตั้งโคมไฟสาธารณะริมถนนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนให้ครอบคลุมและทั่วถึง

2. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน

2.2 ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส

2.3 ส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว

2.4 ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา และนันทนาการเพื่อประชาชนในเขตตำบล        เกาะสะท้อนมีสุขภาพที่แข็งแรง

2.5ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มองค์กรต่างๆในตำบลเกาะสะท้อน

2.6 ส่งเสริมการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

2.7สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการป้องกันปราบปรามและบำบัดยาเสพติด

3. นโยบายด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

3.2 พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบลเกาะสะท้อน

                3.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในตำบล

               

 

 

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

            4.1 สนับสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรมโดยสร้างระบบเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงส่งเสริมการค้าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์พื้นบ้านการลงทุนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดย่อม

4.2 ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบพอเพียงและชุมชนแบบพึ่งตนเอง

4.3 ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

5. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1ส่งเสริมและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมตลอดจนการบำบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

5.2ปรับภูมิทัศน์สถานที่สำคัญและสองข้างทางถนน

5.3การพัฒนาการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบล

5.4รณรงค์สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

6.2 เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา

6.3ส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของตำบลเกาะสะท้อน

6.4ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล

6.5ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาอบรมและเรียนรู้ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

7. นโยบายด้านด้านการบริหารจัดการ

7.1 ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถ และคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรในองค์กร

๗.2พัฒนาปรับปรุงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตำบลเกาะสะท้อน

7.3 พัฒนา ปรับปรุงสถานที่ให้มีมาตรฐานในการให้บริการประชาชน

7.4 ปรับปรุง และสร้างระบบการให้บริการให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

7.5 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน