• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

355509649371878578481030854610441206780015389790709254855457096banner 168865985banner 200759862banner 177862790banner 478166252banner 492244932banner 559583090

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

                                                 

                                                         นางสาวศรินยา  ฤทธิเรือง

                                                          หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

                                                                                            

                               นางชุติมา  แสงเงา                                   นางอรทัย  รังเสาร์

                              นักทรัพยากรบุคคล                            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                              

                            นางพรรณทิพา  ทิพยมนตรี                        จ่าเอกมิตร  น้อยนาค

                                   นักพัฒนาชุมชน                                    เจ้าพนักงานธุรการ

                              

                          นางสาวบิสมีย์  แวดอเล๊าะ                        นายมะรอโซ  แวสตาปอ

                            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ                               พนักงานขับรถยนต์

                              

                              นางสาวยารีนา  สะแต                             นายมะนุวา  สะแต

                            ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน                  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

                              

                                นายเฟนดี  ยามะนอ                                นายอาสือนิ๊  ยูโซ๊ะ

                                    คนงานทั่วไป                                     พนักงานขับรถยนต์

                              

                         นายมาฮามะสะอูดี  เล็งฮะ                             นางซือนะ  หะยีบากา

                                นักการภาารโรง                                             แม่ครัว

                              

                            นางสาวนายีฮ๊ะ  เล็งฮะ                              นางสาวเมทินี  เจ๊ะนา

                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์                          คนงานทั่วไป

                     

                         นายมาหาหมัดฟารุต  เล็งฮะ

                                   คนงานทั่้วไป