• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 แนวทางการพัฒนาที่  1      บุกเบิก สร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน  ระบบระบายน้ำ

     แนวทางการพัฒนาที่  2      สร้าง และปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค 

     แนวทางการพัฒนาที่  3      จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล 

     แนวทางการพัฒนาที่  4      พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร

     แนวทางการพัฒนาที่  4      จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

    แนวทางการพัฒนาที่             ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับ ประชาชนในท้องถิ่น

     แนวทางการพัฒนาที่            ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

     แนวทางการพัฒนาที่            ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     แนวทางการพัฒนาที่            ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติด

     แนวทางการพัฒนาที่            ส่งเสริมด้านการออกกำลัง การกีฬา และนันทนาการ

     แนวทางการพัฒนาที่            ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

     แนวทางการพัฒนาที่            ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 

          ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

               แนวทางการพัฒนาที่  1                      ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบบประชาธิปไตย

แนวทางการพัฒนาที่  2              พัฒนาศักยภาพท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่  3           เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาที่  4           ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

 

          ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

               แนวทางการพัฒนาที่  1                      ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน ในท้องถิ่น และเมืองชายแดน เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

               แนวทางการพัฒนาที่  2                     ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

             แนวทางการพัฒนาที่  3                   ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

                 แนวทางการพัฒนาที่  4                    พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อรองรับประชาชนอาเซียน

                แนวทางการพัฒนาที่  5               ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

 

    ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               แนวทางการพัฒนาที่  1                    การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             แนวทางการพัฒนาที่  2                 ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             แนวทางการพัฒนาที่  3                 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง

             แนวทางการพัฒนาที่  4                 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย

             แนวทางการพัฒนาที่  5                 ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

 

           

     ยุทธศาสตร์ที่  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             แนวทางการพัฒนาที่  1                   ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม

                                     แนวทางการพัฒนาที่  2                  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปูชนียบุคคล

             แนวทางการพัฒนาที่  3               เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

             แนวทางการพัฒนาที่  4               เสริมสร้างและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานในท้องถิ่น

             แนวทางการพัฒนาที่  5               ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน

    ยุทธศาสตร์ที่  ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

   แนวทางการพัฒนาที่  1                 พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรใน องค์กร

แนวทางการพัฒนาที่  2                พัฒนาปรับปรุงจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน

               แนวทางการพัฒนาที่  3             พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

   แนวทางการพัฒนาที่  4            ปรับปรุงและสร้างระบบให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 แนวทางการพัฒนาที่  5           ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน

แนวทางการพัฒนาที่  6           พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การ ดำเนินงานขององค์กร เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน