• random1.png
  • random2.png
  • random3.png
  • random4.png
  • random5.png
  • random6.png

แผนผังกำนดผู้รับผิดชอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน

“ประตูสู่อาเซียน มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต  จารีต ประเพณีงดงาม

ธรรมาภิบาลเพื่อประชาชน   ชุมชนเกิดสันติสุข”

 

พันธกิจ

1.      บุกเบิก ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม ระบบจราจร ผังตำบล  ให้ได้มาตรฐาน

2.      ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา กีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรคติดต่อ และยาเสพติด

3.      การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ส่งเสริมสนับสนุนงานที่ก่อให้เกิดความสงบสุข

4.      ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุน เมืองชายแดน การท่องเที่ยว เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ตลอดทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตามแนวพระราชดำริ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง

5.      การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน

6.      การส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำนุบำรุงศาสนา และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

7.       ส่งเสริมพัฒนาระบบตามหลักธรรมาภิบาล (คุณธรรม นิติธรรม คุ้มค่า โปร่งใส การมีส่วนร่วม และรับผิดชอบ)